انگل شناسی 3(بندپایان و تک یاخته ها )


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

دقت در زندگی موجودات ،شکوه وعظمتی را به می نمایاند که وصف آن ،تنها از قریحه ی سرشار و احساس لطیف شاعرانی چون سهراب بر می آید .انگل ها موجوداتی هستند که به دلیل ایجاد مشکلات بهداشتی و اقتصادی برای جوامع انسانی دارای اهمیت فراوان هستند.اگر چه انگل ها گاهی می توانند اشکال بالینی و حاد بیماری ها را در میزبان خود ایجاد کنند ،ولی در بیشتر موارد با ایجاد فرم های مزمن و تحت بالینی بیماری ها ،خسارت ها ی خود را به صورتی خاموش اعمال می کنند .محققان رشته انگل شناسی وظیفه دارند بامعرفی اهمیت واقعی انگل ها ،امکان دستیابی علاقه مندان ،دانشجویان و مردم عادی را به اطلاعات مربوط به این رشته فراهم کنند .کتاب حاضر که در اصل به عنوان ماخذ آموزشی برای دانشجویان دانشگاه جامع علمی –کاربردی تدوین شده ،تلاشی است که در این راستا انجام گرفته است