کولوژی دریایی

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1386

دراین کتاب تلاش گردید ه مفاهیم اصلی در بوم شناسی با تاکید بر کاربردها و روابط متقابل جهت درک بهتر مباحث در نظر گرفته شده در بوم شناسی دریا مورد توجه قرار گیرد .به نحوی که موضوعات در یک سلسله مراتب منطقی از تعاریف اولیه اکولوژی و اکوسیستم آغاز گردیده و با مباحث جوامع زیستی و زیستگاه های اصلی دامه یافته است .پس از آن پیدایش اقیانوس ها ،خصوصیات آن ها و اقیانوس های اصلی ،نقشه های دریایی ،ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اقیانوس ها و اثرات آن ها بر آبزیان ،آلودگی دریا ،جانداران اقیانوسی و روابط متقابل آن ها مطرح شده و در بخش آخر به اختصار ویژگی های اصلی دریاهای عمان ،خلیج فارس و خزر معرفی گردیده است .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 187
تعداد دریافت فایل: 206