صنایع تبدیلی طیور


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

رشد فزاینده جمعیت در کشور لزوم برنامه ریزی و تجهیزات ابزار کافی و به کارگیری دانش و فن روز در جهت تامین مواد غذایی بالاخص مواد پروتئینی را ایجاب می کند .با نگاهی به ظرفیت مراتع کشور مشخص می شود که 25میلیون واحد دامی می تواند اراین مراتع بهره مند شده وتولید آن ها وارد چرخه تامین مواد غذایی و پروتئین حیوانی شود ،د رحالیکه عملا حدود 80 میلیون واحد دامی ازاین ظرفیت بهره برداری می کند که این امر در طولانی مدت خسارات و لطمات زیادی را به متابع طبیعی کشور وارد خواهد آورد و در اینجا ست که جهت پیش گیری از چنین وضعیتی تامین مواد پروتئین حیوانی از منابع دیگر اجتناب ناپذیر بوده که یکی از این موارد تامین نیاز از طریق پرورش طیور می باشد که چنانچه بر پایه اصول علمی صحیح استوار شده یاشد به آسانی می تواند جوابگوی قسمت زیادیاز احتیاجات پروتئینی کشور باشد .در این میان نباید صرفا به تولید توجه شود ،زیرا پس از تولید شیوه های ارائه محصول به مصرف کننده و استفاده بهینه از ضایعات به دست آمده در فرآیند تولید ،یکی از اساسی ترین اقدامات برای ارتقاء سطح کمی و کیفی محصول خواهد بود .در این پروسه نقش کشنارگاههای طیور به عنوان آخرین مرحله از فرآیند تولید چشمگیر بوده و باعث عرضه محصول سالم و منطبق با استانداردهای بهداشتی خواهد شد .