کنه قرمز پاکوتاه و راه‌کارهای مبارزه با آن در چای

نوع رسانه: نشریه فنی
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1396
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 190
تعداد دریافت فایل: 166