زیست شناسی میگو


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

شناخت علمی از رفتارهای زیستی یک موجود زنده به انسان کمک می کند تا ضمن حفاظت از حیات جانور ،به بهره برداری مطلوب و بهینه از موجود زنده دست یابد .جانورانی که هدف اصلی انسان در بهره برداری هستند.همواره در معرض نابودی قراردارند و این موضوع ایجاب می کند تا قوانینی برای صید و شکار چنین موجوداتی تدوین شود..چنانچه از خصوصیات زیستی این موجود اطلاعیدر دست نباشد تدوین قوانین چندان دقیق نخواهد بود میگو از جمله آبزیانی است که از هنگامی که انسان به بهره برداری از دریا پرداخته است همواره یکی از هدف های اصلی صید بشمار رفته ودر برخی از نقاط جهان این آبزی چنان تحت فشار صیادی قرار گرفته که تقریبا بهره برداری اقتصادی از آن متوقف شده است
موفقیت و یا عدم موفقیت در برداشت سالیانه بر رکورد و یا رونق اقتصادی کشورها تاثیر بسزایی دارد.به طوری که هر چه اطلاعات درباره زیست شناسی این آبزی کامل تر باشد می توان با مدیریت بهتری به بهره برداری از آن چه در دریا و چه درتکثیر و پرورش دست یافت .