قارچ شناسی عمومی دامپزشکی

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1384

ضرورت آشنایی با قارچها عمدتا بدلیل توانایی آنها د رایجاد بیماری در حیوانات و انسان است .عفونتهای قارچی د رحیوانات علاوه بر خسارات اقتصادی ناشی از تلفات د رسطح گله و کاهش تولید انواع فرآورده های دامی شامل گوشت ،شیر ،تخم مرغ و چرم ،از نظر انتقال به انسان د رقالب عقونهای زئونوتیک ،مورد توجه بسیاری از محققان و دانش پژوهان قرار گرفته است .بیماری کچلی یا درماتوفیتوزیس مثال واضحی از یک عفونت قارچی زئونوتیک با تاریخچه چندین هزار ساله است که علاوه بر انسان ،طیف بسیار گسترده ای از حیوانات اعم از اهلی و وحشی را مبتلا ساخته وهمه ساله خسارات اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی جبران ناپذیری را در سطح کشور بر جای می گزارد .آگاهی از انواع قارچها و عفونتها ی مریوطه و اتخاذ هرگونه راهکار عملی به منظور پیشگیری از بروز اینگونه عفونتها د رحیوانات و انسان مستلزم کسب اطلاعات در خصوص جنبه های مختلف عفونتهای قارچی از اتیولوژی گرفته تا پیشگیری و درمان خواهد بود .کتاب حاضر بعنوان اولین تالیف جامع در حیطه بیماریهای قارچی با اهمیت در دامپزشکی به بخش قابل توجهی از نیازهای موجود پاسخ داده است و میتواند بعنوان یک مرجع مناسب برای محققان و دانش پزوهان رشته های مختلف علوم پایه و بالینی از جمله دامپزشکی ،پزشکی ،دامپروری و.....قرار گیرد .
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 414
تعداد دریافت فایل: 754