بازار یابی محصولات گاو و گاو میش


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

نسان مایحتاج عمومی و اختصاصی خود را از راه های گوناگونی تهیه می کند .اگر به یک محصول یا کالا با دقت نگاه کنیم .متوجه می شویم که پس از تولید مراحلی را طی کرده است تا به دست مصرف کننده برسد .به مجموع این مراحل که شامل توزیع ،عمده فروشی ،خرده فروشی ،تبلیغات ،استاندارد ،بیمه ،تحقیقات ،بسته بندی ،درجه بندی ،حمل و نقل و ... است ،بازاریابی می گویند.
مطالعات اقتصادی نشان داده که سهم بازاریابی در مجموع هزینه های مصرف شده برای یک کالا بیش از سهم هزینه های تولید است .در این زمینه ،بازاریابی محصولات کشاورزی و به ویژه محصولات دامی ،مراحل خاصی دارد که در این کتاب مورد بررسی قرارگرفته است .با توجه به این موضوع که تاکنون چنین مبحثی د رعلوم دامی مورد بررسی قرار نگرفته است و در این زمینه منبعی فارسی وجود ندارد ،مولف با پذیرش تمام کاستی ها ،امیدوار است د رآینده نزدیک کامل تر کند.