اصول بهداشت مراکز تهیه نگهداری و توزیع فراورده های دامی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بالارفتن سطح بهداشت در زندگی امروز ،توجه بیشتر به رعایت اصول و موازین بهداشتی در تمامی ارکان زندگی از جمله مواد غذایی را اجتناب ناپذیر نموده است .در این میان مواد غذایی با منشاءدامی باتوجه به ارزش غذایی وپروتئین بالای آن ها از اهمیت ویژهای در جیره ی غذایی و سلامت انسان برخوردار هستند ولذا در این کتاب سعی شده است به اصول بهداشتی از مرحله تولید تا عرضه مواد غذایی با منشاء دامی پرداخته شود.همچنین اصول و تکنولوژی نگهدای از این محصولات به روش های مختلف و نیز صنایع جانبی مربوطه شرح داده شده اند که از آن جمله می توان به روش های مختلف نگهداری و محافظت از مواد غذایی ،صنعت بسته بندی ،روش های قطعه بندی ودرجه بندی انواع گوشت و لاشه دام ها ،اصول بهداشتی کارخانجات صنایع غذایی ،سردخانه ها و کشتارگاه ها شامل ساختمان ،تجهیزات و امکانات بهداشتی مربوطه و نیز صنایع تبدیل ضایعات جنبی وبقایای کشارگاهی اشاره نمود .