کنترل میکروبی و بازرسی بهداشتی مواد غذایی با منشاء دامی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

ا توجه به بالا رفتن سطح بهداشت در جامعه کنونی ،تهیه و فراهم نمودن مواد غذایی کافی و تضمین سلامت آن ها از جمله ضروریاتی است که در زمینه کنترل کیفیت مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.در این کتاب نگرشی کلی بر جنبه کنترل کیفیبت مواد غذایی از دیدگاه میکروبی معطوف بوده است و به موضوعات مختلف شامل :بهداشت و منابع آلودگی مواد غذایی ،عوامل باکتریایی حائز اهمیت در مواد غذایی ،عوامل مسبب مسمومیت ها ،عفونت های غذایی ،فساد وئ نحوه کنترل میکروبی مواد غذایی ،روش و طریقه انجام آزمون های کنترل کیفی میکروبی مورد استفاده در مواد غذایی و نمونه برداری از مواد غذایی به منظور انجام آزمون های کنترل کیفیت اشاره می شود .
همچنین بازرسی بهداشتی مواد غذایی شامل اب ،گوشت دام و طیور ،ماهی و آبزیان ،تخم مرغ ،کنسرو ها ،سوسیس ها و کالباس ها ،همبرگرها ،شیر و مواد افزودنی مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند .