تلقیح مصنوعی گوسفند و بز


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

تلقیح مصنوعی یک روش تولید مثلی بوده که در آن اسپرم از حیوان نر گرفته می شود و به وسیله ابزار خاصی در دستگاه تناسلی حیوان ماده تخلیه می شود .بنابراین از تماس مستقیم بین حیوان نر و ماده جلوگیری می شود .برای طی این پروسه لازم است تکنیک های مورد نیاز به تکنسین های تلقیح مصنوعی و یا تیم تلقیح مصنوعی آموزش داده شود .در این کتاب سعی شده است ضمن تشریح اهمیت تلقیح مصنوعی در گوسفند و بز ،دستگاه تولید مثل در دام نر و ماده نیز توضیح داده شود .سپس در بخش های دیگر تجهیزات مورد نیاز و روش های لازم برای اسپرم گیری ،رقیق سازی و نگهداری اسپرم تا زمان تلقیح و تکنیک های تلقیح مصنوعی تشریح می شود .در بخش های پایانی نیز به شرایط مراقبت از دام پس از تلقیح مصنوعی پرداخته شده است .