قطع استحصال و درجه بندی چوب های جنگلی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

جنگل های موهبت های الهی هسنتد که در اختیار انسان قرار گرفته اند .بنابراین برای استفاده از آنها باید به گونه ای عمل کرد که ضمن برطرف کردن نیازهای جامعه ،موجودیت جنگل هم حفظ شود .بهره برداری از جنگل ،علمی جالب ،دقیق ،سخت و البته خطرناک است .به این سبب ،در این کتاب ،کارهایی که باید پیش از طع درخت صورت بگیرد ،اصول فنی قطع درخت ،قطع درخت د ر وضعیت های متفاوت استفاده اصولی از ابزارها و ماشین های قطع ،تبدیل درختان قطع شده به محصولات چوبی و درجه بندی و نگهداری آن ها توضیح داده شده است
با توجه به ماهیت امور مربوط به قطع ،تبدیل و درجه بندی درختان جنگلی ،سعی شده است با استفاده از تصاویر گوناگون ،فنون مربوطه بازگو شده و جنبه کاربردی پیدا کند.در نتیجه ،این کتاب راهنمایی برای گروه های کاری قطع و فرآوری چوب به شمار می رود و درحکم کتاب درسی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی جنگل ،مورد استفاده می گیرد .