سیمولاتور (Simulator) سیستم تولید محصولات مختلف کشاورزی در محیط آبی(آبکشت)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات