روابط آبی گلهای شاخه بریده

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
گل وگیاه زینتی
نویسنده : بهزاد ادریسی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گل شاخه بریده
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده گل و گیاهان زینتی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 415
تعداد دریافت فایل: 326