فرآوری و تولید برگه خشک میوه انبه به روش آبگیری اسمزی

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
انبه،فرآوری،برگه انبه،اسمز
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 44
تعداد دریافت فایل: 82