آشنایی با معیارهای کیفیت در برنج

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1382
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 55
تعداد دریافت فایل: 53