تأثیر کاربرد یافته های پژوهشی برتولید و مؤلفه های وابسته در مزرعه الگویی گندم منطقه حمیدیه خوزستان

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات خاک و آب
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 106
تعداد دریافت فایل: 90