آشنایی با فناوری تولید مکانیزه نشای سبزی ها

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
سبزی- نشا
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقاتی علوم باغبانی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 355
تعداد دریافت فایل: 417