برداشت برنج

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
غلات
نویسنده : آقای حسن رشیدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
شالیزار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1379
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 33
تعداد دریافت فایل: 46