تاثیر کشت دوم در وضعیت نیتروژن خاک شالیزار

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
نویسنده : آقای حسن شکری
کلیدواژگان / برچسب ها :
شالیزار
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1385
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 45
تعداد دریافت فایل: 51