اصول تولید و گواهی بذر ( گندم و جو)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بذر سالم ، اصیل و باکیفیت از ارکان مهم تولید و توسعه ی کشاورزی است و حرکت در این مسیر موجب افزایش بهره وری از منابع تولید ، دستیابی به امنیت غذایی و در نهایت استقلال کشور می شود. بدون تردید ، مهم ترین و اساسی ترین مرحله در یک کشت موفق ، انتخاب بذر مناسب است. بذر تنها نهاده ای است که تقریبا بدون ایجاد هزینه ی اضافی می تواند در افزایش عملکرد محصول و به دنبال آن بالا بردن میزان درآمد کشاورزان نقش مستقیم داشته باشد. کتاب حاضر با زبان ساده اصول تولید و گواهی بذر را برای بهره بردارا