بیماری سوختگی شمشاد خزری


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

کتابهای آموزشی و کمک آموزشی یکی از مولفه های اساسی ، بنیادی و بی بدیل در فرآیند اجرایی برنامه های آموزشی است.هدف از تدوین این کتاب ، ارائه اطلاعاتی مفید و کاربردی به زبان ساده ازبیماری نوظهور سوختگی شمشاد برای ساکنین و ارگان های محترم مرتبط با جنگل های هیرکانی است تا با اهمیت، پراکنش جغرافیایی، دامنه میزبانی ، عامل بیماری زا، نوع علائم و روش های کنترل ، مدیریت این بیماری در سطح جنگل های هیرکانی آشنا شوند تا بتوان از انقراض شمشاد خزری در این مناطق پیشگیری کرد. دامنه کاربرد این کتاب به لحاظ مکانی رویشگاه های شمشاد خزری واقع در سطح جنگل های هیرکانی که در معرض تهدید جدی از سوی بیماری سوختگی قرار دارند را شامل می شود. که از آن می توان وجود احتمال و امکان ورود بیماری سوختگی به رویشگاه های شمشاد و بعد از آن استفاده کرد. جنگل کاران ، جنگل نشینان بومی وغیربومی ، ارگانهای اجرایی و نیز تشکل های زیست محیطی محترم مرتبط با جنگل های هیرکانی از جمله مخاطبان این کتاب هستند