مدیریت علف های هرز مزارع گندم


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

علف های هرز از موثرترین عوامل کاهنده ی محصولات زراعی مختلف از جمله گندم هستند.میانگین کاهش عملکرد ناشی از رقابت این گیاهان درمزارع گندم ایران را حدود 23 درصد گزارش شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان داده است که عدم تناسب سموم مصرفی جهت کنترل گونه های علف های هرز، عدم استفاده به موقع از سموم علف کشی در موعد مقرر و از دست رفتن زمان مناسب بودن ادوات سمپاشی ..... و بسیاری موارد دیگر سبب شده است که علف های هرز با وجود مبارزه ی شیمیایی همچنان یکی از عوامل کاهش عملکرد باشند . مدیریت تلفیقی علف های هرز شامل دو اصل شناخت بیولوژی و اکولوژی علف های هرز و سه روش ریشه کنی ، پیشگیری و کنترل است . کتاب حاضر تمام موارد مدیریت علفهای هرز گندم را به زبان ساده همراه با تصاویر رنگی برای بهره برداران کشاورزی توضیح می دهد