بارگاه های نوین تولید کشمش


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

مجموعه حاضر براساس تحقیقات، مطالعات، تجربیات اجرایی و مشاوره ای در نقاط مختلف کشور پهناور ایران در طول سال های گذشته، همراه با بهره گیری از نتایج و یافته های علمی کاربردی
با اهداف: افزایش ضریب تبدیل انگور به کشمش، افزایش درآمد باغدار، افزایش کیفیت و بازار پسندی محصول ، کاهش خسارت ناشی از حوادث طبیعی خصوصاً باران های زودرس پاییزی، رنگ
گیری بهتر کشمش و تولید فراورده های جانبی از کشمش منتشر شده است تا گامی هر چند کوچک در توسعه صنعت کشمش کشور برداشته شود. این کتاب ، علاوه بر بهره برداران، برای سایر
مخاطبان از جمله اساتید، محققان، مروجان، باغداران، تولید کنندگان و صادرکنندگان قابل استفاده است.