دستورالعمل فنی عوامل مدیریتی و تاثیر آنها بر مراحل مختلف رشد سیب زمینی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
ارزیابی خسارت، سیب زمینی، مدیریت
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 302
تعداد دریافت فایل: 603