کشت خربزه در گلخانه در منطقه سیستان

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
خربزه-گلخانه-تولید-عملکرد
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 86
تعداد دریافت فایل: 115