آشنایی با رو شهای کشت نشایی و مستقیم بذر پیاز(ویژه احیای دریاچه ارومیه)

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 262
تعداد دریافت فایل: 307