مدیریت بهره برداری از سامانه های آبیاری سنترپیوت و لینیر

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
روش های آبیاری
نویسنده : نادر نادری
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 137
تعداد دریافت فایل: 188