بسته کارآفرینی تولید عوامل بیولوژیک (احداث انسکناریم تولید زنبور تریکوگراما) به منظوراستفاده در کنترل بیولوژیکی مزارع گیاهان دارویی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات