شته سیاه چای (شناسایی، زیست‌شناسی و مدیریت مبارزه)

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
چای
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشکده چای
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 45
تعداد دریافت فایل: 48