تولید نشاء گوجه فنگی و کشت آن به روش آبیاری تیپ

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : سایر موضوعات زراعت

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات