شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار

نوع رسانه: پوستر
کلیدواژگان / برچسب ها :
شانکر
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 41
تعداد دریافت فایل: 31