تولید نشاء در گلخانه

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : محصولات گلخانه ای

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات

• تولید سریع تر و یکنواخت تر نسبت به تولید نشادر فضای آزاد
• مدیریت بهتر آبیاری و تغذیه
• قابلیت نگهداری نشاها درگلخانه تا زمان مورد نیاز
• استفاده بهینه و یکنواخت از فضای گلخانه به علت استفاده از ظروف کشت
• قابلیت تولید گیاهانی سالم، ضخیم و با ارتفاع مناسب
• توانایی استقرار بهتر نشاهای حاصله نسبت به نشاهای فضای آزاد
• زودرسی نسبت به نشاهای فضای آزاد