تب مالت


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

تب مالت یا بروسلوز از بیمار‌ی‌های مهم مشترک میان انسان و دام است. این بروشور به نشانه‌های بیماری و راه‌های کنترل آن در انسان و دام پرداخته است.