ترویج مدیریت و پیشگیری از بیماری لکه سفید در مزارع پرورش میگو

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : سخت پوستان (میگو،خرچنگ،غیره)
  • پدید آورنده : منوچهر بایندری

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات