بهبود فرآوری و بسته بندی خرما

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : میوه های گرمسیری و نخیلات
  • پدید آورنده : منوچهر بایندری

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات