بیماری برونشیت(IBV)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

برونشیت بیماری عفونی شدید و بسیار واگیر در طیور است. در این بروشور ضمن معرفی بیماری، به میزبان‌های آن، راه‌های انتقال و ناقلین، نشانه‌های بیماری و کالبدگشایی، و تشخیص و کنترل برونشیت پرداخته شده است.