انتخاب شکل هندسی شیاربازکن در کارنده های بی‌خاکورزی برای حفظ رطوبت خاک در منطقه بذر

نوع رسانه: نشریه فنی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 69
تعداد دریافت فایل: 57