اصول بهداشتی شیر


امتیاز دهی
فایل PDF (496 K)

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

به منظور تهیه‌ی شیر قابل استفاده برای مصرف کننده، رعایت اصول بهداشتی در مراحل مختلف الزامی است؛ عدم توجه به بهداشت شیر، این ماده‌ی مغذی و بسیار مورد نیاز انسان و دام را به ماده‌ای بیماریزا و غیر سودمند تبدیل می‌کند. برای تولید شیر سالم، رعایت نکات یاد شده در این بروشور لازم است.