بیماری لکه سفید میگو


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بیماری ویروسی لکه سفید میگو جزو بیماری‌های مهم و زیانباری است که صنعت پرورش میگو را تهدید می‌کند. این بروشور ضمن معرفی بیماری، به نشانه‌های آن در میگو، راه‌های ورود و انتشار ویروس در مزارع پرورش و اصوف جلوگیری از آن اشاره دارد.