رعایت امنیت زیستی در دوران پرورش و تولید طیور(BIO SECURITY)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

این بروشور، اقدامات بهداشتی قبل از جوجه ریزی، حین پرورش و تولید و پایان پرورش را بیان کرده است.