عارضه زردی و زوال فایتوپلاسمایی انگور

کلیدواژگان / برچسب ها :
فایتوپلاسما
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 174
تعداد دریافت فایل: 184