بیماری مشمشه(Glanders، سراجه )


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

سرفصل‌ها: عامل بیماری، گروه‌های در معرض خطر، راه‌های انتقال، اشکال مختلف بیماری، و کنترل، پیشگیری و ریشه کنی بیماری