بیماری PPR، طاعون نشخوارکنندگان کوچک


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

سرفصل‌ها: زمان وقوع، سیمای واقعی بیماری، علائم بیماری، تشخیص تفریقی، انتقال و انتشار بیماری، درمان، کنترل و پیشگیری