نقش دامپزشکی در اقتصاد دامداری، بخش اول( ْآقای دکتر بهدانی، برنامه‌ی رادیویی، خراسان جنوبی)

توضیحات