سالم سازی گیاهچه ارقام مختلف سیب زمینی به منظور تولید هسته اولیه بذر(مینی تیوبر)

موضوعات :
محصول سالم
موسسه / مرکز/ سازمان: پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 65
تعداد دریافت فایل: 67