عملیات پس از برداشت به منظور کاهش عارضه سرقرمزی میگو- بوشهر

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : سخت پوستان (میگو،خرچنگ،غیره)
  • کلیدواژگان / برچسب ها: میگو ,عارضه سرقرمزی,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات