مدیریت برداشت میگوی پرورشی- بوشهر

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : سخت پوستان (میگو،خرچنگ،غیره)
  • کلیدواژگان / برچسب ها: مدیریت برداشت ,میگو,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات