مدیریت صید در مزارع پرورش میگو

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : سخت پوستان (میگو،خرچنگ،غیره)
  • کلیدواژگان / برچسب ها: مدیریت صید ,میگو,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات