مدیریت کنترل تلفیقی بید( کرم غده) سیبزمینی

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
سبزی و صیفی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 92
تعداد دریافت فایل: 129