بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک(PPR)، بخش دوم( دکتر محمد سهرابی، رادیو خراسان جنوبی)

توضیحات